โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

มอบตัวนักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.1และปวส.1 รอบใหม่(เพิ่มเติม)