โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่างหรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์

http://cloudbox.3bb.co.th/share/MTc1NDd8ZTk5YTMyZmI3YWNkYjlhMTFiZGJlMDFkZDM3YzI3Njd8NDc0OTA0