โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่างหรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์

http://cloudbox.3bb.co.th/share/MTc1NDh8ZTNhY2JiMWI4ZDZiOGEzZmEzNDdmZjdkYjkyZmE0Nzh8NDc0OTA0