โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา