โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ข้อมูลรายละเอียด เรื่องห้องเรียนพิเศษ

เรื่อง ห้องเรียนพิเศษ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ นร.รร.ทบอ.ฯ มีความตั้งใจเล่าเรียนศึกษา มีจุดมุ่งหมายในชีวิต
1.2 เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยและเป็นการเสริมสร้างวินัยตามปรัชญาของโรงเรียน 
1.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและการอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในสังคมสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่มีต่อโรงเรียน 
1.4 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปสนใจอยากส่ง บุตร/หลาน เข้าเรียนใน รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. มากยิ่งขึ้น 
1.5 เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาการซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการนำไปใช้สำหรับการศึกษาต่อ 
1.6 ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดสรรนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความตั้งใจ เพื่อต่อยอดในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของโรงเรียน

 

2. การดำเนินการ 
2.1 เนื่องจากเป็นโครงการเริ่มใหม่ ดังนั้น ในปีแรก จึงจะมุ่งเน้นการสอบเข้าศึกษาต่อ เฉพาะในสถาบันที่รับผู้จบ ม.3 - ม.4 อาทิ รร.ชท.สปท, รร.ตท. ฯ เป็นต้น ดังนั้นการดำเนินการจัดการศึกษา จะคัดเลือกจากนักเรียนผู้ที่มีความตั้งใจอยากรับราชการทหารเท่านั้น โดยจะจัดการเรียนเป็นห้องเรียนพิเศษจำนวน 2 ห้อง (เบื้องต้นอาจแบ่งเป็นช่างยานยนต์ 1 ห้อง และ ช่างไฟฟ้า 1 ห้อง) ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นนักเรียน ปวช. 1, 2 เป็นหลัก เนื่องจากนักเรียนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสถาบันที่เปิดรับสมัคร (อายุไม่เกิน 18 ปี) อย่างไรก็ดี โรงเรียนจะไม่ปิดกั้น หากนักเรียนมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วสามารถสมัครเรียนได้ตามห้วงเวลาที่สถาบันต่างๆเปิดสอบ
2.2 เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง (เรียนฟรี) ดังนั้นโรงเรียนจะมีมาตรการควบคุมและคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจจริง ไม่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ขัดต่อการสอบเข้ารับราชการ โดยจะพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาอยู่ในระหว่าง 30 - 60 คน
2.3 เบื้องต้นผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียน รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. แล้ว มีสิทธิ์ที่จะสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเท่าๆกันทุกคน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดี หากมีผู้มีความประสงค์จะขอเรียนจำนวนมากโรงเรียนอาจพิจารณาเปิดห้องเพิ่มให้ โดยจัดเป็นห้องเรียนในลักษณะ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์วงจรปิดฯ ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ รร. 
2.4 ในการเรียนจะพิจารณาห้วงเวลาช่วงบ่าย ที่นักเรียนว่างเว้นจากการเรียนในแต่ละวันมาเข้าห้องพิเศษ โดยจะพิจารณาจัดให้ไม่กระทบกับชั่วโมงเรียนปกติให้มากที่สุด หรืออาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนในวันหยุด อาทิตย์ - จันทร์
2.5 ในการเปิดห้องเรียนพิเศษมิได้เป็นการยืนยันว่านักเรียนจะสามารถสอบเข้าเป็นข้าราชการทหารได้ ทั้งนี้อยู่ที่ตัวและความตั้งใจของนักเรียนเอง โดยโรงเรียนฯ จะเป็นผู้เติมเต็มกระบวนการที่จำเป็นให้ รวมทั้งให้โอกาสกับ นร. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะไปเรียนกวดวิชา เพื่อเป็นการตอบแทนคืนให้กับผู้ปกครองที่ไว้วางใจส่ง บุตร/หลาน มาเข้ารับการศึกษา
2.6 กรณีที่นักเรียนผ่านการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มห้องเรียนพิเศษ แล้ว ปฏิบัติผิดระเบียบ กติกาของโรงเรียน นักเรียนจะต้องถูกถอนชื่อจากห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้โอกาสนักเรียนรายอื่นๆที่มีความตั้งใจ ในการเข้ารับการศึกษาแทน
2.7 การเรียนการสอนจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้ปกครอง
2.8 ในการดำเนินการ ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความประสงค์ของนักเรียนเป็นหลัก มิใช่ความประสงค์ของผู้ปกครอง เพราะหากนักเรียนไม่มีความตั้งใจด้วยตนเอง จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตัวนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน