โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกวดราคาชื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ของโรงเรียน

https://drive.google.com/drive/folders/18ulIVWV3cG1ZxkIIths_TFKFwmHaZEa-?usp=sharing    รายละเอียดตามลิงก์