โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาในระดับ ปวช. โควตารอบ 2 จำนวน 165 ราย