โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและสิทธิ์มอบตัวเป็น นร.ใหม่ ระดับ ปวช.1 รอบโควตา ครั้งที่ 1