โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แจ้งรายชื่อ นักเรียน / นักศึกษา ที่ยังไม่มาติดต่อขอรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตามมติ ครม. เมื่อ 27 ก.ค.64

แจ้งรายชื่อ นักเรียน / นักศึกษา ที่ยังไม่มาติดต่อขอรับมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตามมติ ครม. เมื่อ 27 ก.ค.64

ขอให้ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน / นักศึกษา ติดต่อแผนกทะเบียน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย.64 ก่อนเวลา 10:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2550 9216 ต่อ 110 หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข 08 1998 7541
เช็ครายชื่อตามลิงก์
https://drive.google.com/file/d/1ZfTZ8hc_Cxr6_SdXPJpdsbxWyvwtaAsY/view?usp=sharing