โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียน ปวช.2-3 และนักศึกษา ปวส.2 ใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564