โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

เปิดรับสมัครรอบปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มี.ค.64