โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ผ่านการพิจารณาไปรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.64 หรือ วันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค.64 ตามที่กำหนดท้ายประกาศ หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ ระดับปวส