โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปวช.1 ระบบโควตา รอบ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (#ปวช.1) ระบบโควตา รอบ 1

ปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ผ่านการพิจารณาไปรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.64 หรือ วันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค.64 ตามท้ายประกาศ #หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์