โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับ ปวส ระบบโควตา ปีการศึกษา 2564