โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

กำหนดการ นักเรียน ปวช.1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดการ นักเรียน ปวช.1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

https://drive.google.com/file/d/1wN9jvXPPK-Q3RFsL_q89_Q_c1LENRURO/view?usp=sharing