โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ข่าวสารจากทางคณะผู้บริหารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.