โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แหล่งรวมรถ

ร.ต.สมเกียรติ มาประเสริฐ
ร.ต.สมเกียรติ มาประเสริฐ
ประจำแผนกอาคารและสถานที่
ร.ต.สมหมาย หวานฉ่ำ
ร.ต.สมหมาย หวานฉ่ำ
อาจารย์แผนกปกครองและแนะแนว
ร.ต.ประสิทธิ์ โซ่พิมาย
ร.ต.ประสิทธิ์ โซ่พิมาย
พนง.ขับรถ
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณนิตย์
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณนิตย์
พนง.ขับรถ
ส.ท.จักรพงษ์ ลุกูล
ส.ท.จักรพงษ์ ลุกูล
พนง.ขับรถ
ส.อ.สุทิน ชนชี
ส.อ.สุทิน ชนชี
พนง.ขับรถ