โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกอาคารและสถานที่

พ.ท.ประทีป ตนะศุภผล
พ.ท.ประทีป ตนะศุภผล
หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่
นางสาวโชติกา ศรียาภัย
นางสาวโชติกา ศรียาภัย
เจ้าหน้าที่แผนกอาคารและสถานที่
นางบุษดี ลาโพธิ์
นางบุษดี ลาโพธิ์
หน.ภารโรง
นางแพรวพรรณ ยุตธรรมโม
นางแพรวพรรณ ยุตธรรมโม
พนง.บริการและทำความสะอาด
นางอภิญญา คล่องใจ
นางอภิญญา คล่องใจ
พนง.บริการและทำความสะอาด
นางพิสมัย สุคันธตุล
นางพิสมัย สุคันธตุล
พนง.บริการและทำความสะอาด
นางอำไพ สร้อยสุมาลี
นางอำไพ สร้อยสุมาลี
พนง.บริการและทำความสะอาด
นางบังอร มีโพธิ์
นางบังอร มีโพธิ์
พนง.บริการและทำความสะอาด
น.ส.ดารณี ทองสุข
น.ส.ดารณี ทองสุข
ช่างตัดผม
น.ส.มณีรัตน์ คำรุไทย
น.ส.มณีรัตน์ คำรุไทย
พนง.บริการและทำความสะอาด
นางศรินภัสร์ โตแย้ม
นางศรินภัสร์ โตแย้ม
พนง.บริการและทำความสะอาด
นายสมปอง ตระกูลทา
นายสมปอง ตระกูลทา
พนง.บริการและทำความสะอาด
นางเสมียน สุปัญโญ
นางเสมียน สุปัญโญ
พนง.บริการและทำความสะอาด
นางสาวมีนา ยิ้มอ่ำ
นางสาวมีนา ยิ้มอ่ำ
พนง.บริการและทำความสะอาด
นางอัจฉราวรรณ ไทรสว่าง
นางอัจฉราวรรณ ไทรสว่าง
พนง.บริการและทำความสะอาด
น.ส.อิศริญา แก้วดวงงาม
น.ส.อิศริญา แก้วดวงงาม
เจ้าหน้าที่ภารโรง
นายเอกรัตน์ ปานอ่วม
นายเอกรัตน์ ปานอ่วม
พนง.พิมพ์ แผนกอาจารย์และสถานที่
นายพงษ์ศิริ นิลเกิดเย็น
นายพงษ์ศิริ นิลเกิดเย็น
ช่างซ่อม
น.ส.สุภาพร บุษชะบา
น.ส.สุภาพร บุษชะบา
พนง.บริการและทำความสะอาด
นายโชติวัฒน์ ครยก
นายโชติวัฒน์ ครยก
ช่างไฟฟ้า