โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกสารสนเทศ

อ.จักรกฤษณ์ กลางแก้ว
อ.จักรกฤษณ์ กลางแก้ว
หน.แผนกสารสนเทศ
รัตนาพรหม สาขา ณ สกลนคร
รัตนาพรหม สาขา ณ สกลนคร
ผช.หน.แผนกสารสนเทศ
ร.อ.อนันต์ ก้อนทรัพย์
ร.อ.อนันต์ ก้อนทรัพย์
ประจำแผนกสารสนเทศ
น.ส.อังคณา ทวยหาญ
น.ส.อังคณา ทวยหาญ
ประจำแผนกสารสนเทศ
นางนภาพิณ วัฒนจงกล
นางนภาพิณ วัฒนจงกล
ประจำแผนกสารสนเทศ
น.ส.ณภาภัช โตชาญชัย
น.ส.ณภาภัช โตชาญชัย
ประจำแผนกสารสนเทศ
นายวีรพล แย้มสรวล
นายวีรพล แย้มสรวล
ประจำแผนกสารสนเทศ
ส.อ.มานิตย์ ภู่วัฒนกุล
ส.อ.มานิตย์ ภู่วัฒนกุล
ประจำแผนกสารสนเทศ