โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกสารบรรณและบุคลากร

ร.ท.วิรัตน์ ดำแดง
ร.ท.วิรัตน์ ดำแดง
หน.แผนกสารบรรณและบุคลากร
น.ส.วนิดา วงษาสันต์
น.ส.วนิดา วงษาสันต์
ผช.หน.แผนกสารบรรณและบุคลากร
อ.ณัฎฐ์ณรัณ  ศักดิ์แสง
อ.ณัฎฐ์ณรัณ ศักดิ์แสง
พนง.พิมพ์
ส.ท.หญิง สุจิตรา  เขียวเจริญ
ส.ท.หญิง สุจิตรา เขียวเจริญ
ประจำแผนกสารบรรณและบุคลากร
น.ส.กาญจนา  ออกช่อ
น.ส.กาญจนา ออกช่อ
ประจำแผนกสารบรรณและบุคลากร
น.ส.นัฏฐากุญช์ ภู่คำ
น.ส.นัฏฐากุญช์ ภู่คำ
ประจำแผนกสารบรรณและบุคลากร
นายณัฐพล บุญสวัสดิ์
นายณัฐพล บุญสวัสดิ์
ประจำแผนกสารบรรณและบุคลากร