โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
อ.กีรติ ตุวินันท์
อ.กีรติ ตุวินันท์
หัวหน้าหมวดเครื่องกล
อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง
อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง
หัวหน้าหมวดไฟฟ้าประยุกต์
อ.เกษม ถือสัตย์เที่ยง
อ.เกษม ถือสัตย์เที่ยง
อาจารย์ประจำหมวดเครื่องกล
อ.วัฒนา มีชะคะ
อ.วัฒนา มีชะคะ
อาจารย์ประจำหมวดเครื่องกล
อ.จักรกฤษณ์ กลางแก้ว
อ.จักรกฤษณ์ กลางแก้ว
อาจารย์ประจำหมวดไฟฟ้าประยุกต์
อ.วรกร ชาติวุฒิชนน
อ.วรกร ชาติวุฒิชนน
อาจารย์ประจำหมวดติดตั้งไฟฟ้า
อ.ดวงเดือน ภู่ดี
อ.ดวงเดือน ภู่ดี
อาจารย์ประจำหมวดไฟฟ้าประยุกต์
ปกณฉัตร  หงส์สำเริง
ปกณฉัตร หงส์สำเริง
อาจารย์ประจำหมวดเครื่องกล
อ.ศักดิ์ดา  อุ่นนาแซง
อ.ศักดิ์ดา อุ่นนาแซง
อาจารย์ประจำหมวดไฟฟ้าประยุกต์
อ.บัณฑิต หูพารักษา
อ.บัณฑิต หูพารักษา
ครูผู้ช่วยแผนกไฟฟ้ากำลัง
อ.ประภัทร เรืองศรี
อ.ประภัทร เรืองศรี
ครูผู้ช่วยแผนกไฟฟ้ากำลัง
ส.อ.เกียรติยศ  เพ็ชรอำไพ
ส.อ.เกียรติยศ เพ็ชรอำไพ
อาจารย์ประจำวิชาหมวดติดตั้งไฟฟ้า
อ.ประเสริฐ  กาฬภัคดี
อ.ประเสริฐ กาฬภัคดี
อาจารย์ประจำวิชาหมวดควบคุม
ณฐพล  พรพิมศาสตร์
ณฐพล พรพิมศาสตร์
ครูผู้ช่วยแผนกวิชาไฟฟ้า