โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาพื้นฐาน

อ.กมลทิพย์ วรรโณภาส
อ.กมลทิพย์ วรรโณภาส
หน. แผนกวิชาพื้นฐาน
อ.ธมนพัชร์  ลาภหนุน
อ.ธมนพัชร์ ลาภหนุน
ผช.หน. แผนกวิชาพื้นฐาน
อ.นันทภัค  หนูทอง
อ.นันทภัค หนูทอง
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.พักตร์จิรา ไกยสิทธิ์
อ.พักตร์จิรา ไกยสิทธิ์
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.ปวิตรา สอนส้ม
อ.ปวิตรา สอนส้ม
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.พิเชฐ มาตทอง
อ.พิเชฐ มาตทอง
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.สุชาวดี ว่าบ้านพลับ
อ.สุชาวดี ว่าบ้านพลับ
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.สิทธิ์พงษ์ สุขเกษม
อ.สิทธิ์พงษ์ สุขเกษม
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.ภรณ์ทิพย์ ภาคกินนร
อ.ภรณ์ทิพย์ ภาคกินนร
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.กรธัช ขันล้อม
อ.กรธัช ขันล้อม
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
MR.MBl FRANClS AGEH
MR.MBl FRANClS AGEH
ครูต่างประเทศ
MR.Herbert T Kabadil
MR.Herbert T Kabadil
ครูต่างประเทศ