โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
อ.วัฒนา มีชะคะ
อ.วัฒนา มีชะคะ
ผช.หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง
อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง
ผช.หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
อ.กีรติ ตุวินันท์
อ.กีรติ ตุวินันท์
หัวหน้าหมวดเครื่องกล
อ.ประเสริฐ  กาฬภัคดี
อ.ประเสริฐ กาฬภัคดี
อาจารย์ประจำวิชาหมวดควบคุม
อ.ดวงเดือน ภู่ดี
อ.ดวงเดือน ภู่ดี
อาจารย์ประจำหมวดไฟฟ้าประยุกต์
อ.ปกณฉัตร  หงส์สำเริง
อ.ปกณฉัตร หงส์สำเริง
อาจารย์ประจำหมวดเครื่องกล
อ.ศักดิ์ดา  อุ่นนาแซง
อ.ศักดิ์ดา อุ่นนาแซง
อาจารย์ประจำหมวดไฟฟ้าประยุกต์
อ.ณฐพล  พรพิมศาสตร์
อ.ณฐพล พรพิมศาสตร์
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นาย นิทิศ สว่างเนตร
นาย นิทิศ สว่างเนตร
ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายฉัตรชัย ทัพไทย
นายฉัตรชัย ทัพไทย
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ว่าที่ร.ต. นฤดล น้อยสังข์
ว่าที่ร.ต. นฤดล น้อยสังข์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง