โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาช่างยนต์

อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์
อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
อ.ไกรฤกษ์ รุจาคม
อ.ไกรฤกษ์ รุจาคม
อาจารย์ประจำ
อ.ทองคำ ลาโพธิ์
อ.ทองคำ ลาโพธิ์
อาจารย์ประจำ
อ.กัณฑ์ธร อรรครส
อ.กัณฑ์ธร อรรครส
อาจารย์ประจำ
อ.ลัญจกร ธรรมวิริยะ
อ.ลัญจกร ธรรมวิริยะ
อาจารย์ประจำ
ร.อ.พนม โรจนศิริ
ร.อ.พนม โรจนศิริ
อาจารย์ประจำ
อ.ปาณเดชา จันวัฒนะ
อ.ปาณเดชา จันวัฒนะ
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.ชูโชค พิมพาแป้น
ว่าที่ ร.ต.ชูโชค พิมพาแป้น
อาจารย์ประจำ
จ.ส.อ.ธนกฤต เขียวสวาท
จ.ส.อ.ธนกฤต เขียวสวาท
อาจารย์ประจำ
อ.บวรยศ ชุณหเศรษฐ์
อ.บวรยศ ชุณหเศรษฐ์
อาจารย์ประจำ
อ.กานต์รวี พิมพ์ทอง
อ.กานต์รวี พิมพ์ทอง
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.พงศ์สรณ์ ลยังคานนท์
ว่าที่ ร.ต.พงศ์สรณ์ ลยังคานนท์
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.สิริพันธุ์ เสตะกลัมพ์
ว่าที่ ร.ต.สิริพันธุ์ เสตะกลัมพ์
อาจารย์ประจำ
อ.ศรชัย ผาสุกหัส
อ.ศรชัย ผาสุกหัส
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.อเนชา จุลชโลธร
ว่าที่ ร.ต.อเนชา จุลชโลธร
อาจารย์ประจำ
อ.ปราโมทย์ ปานเฟื่อง
อ.ปราโมทย์ ปานเฟื่อง
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.รัชต วรมหาคุณ
ว่าที่ ร.ต.รัชต วรมหาคุณ
อาจารย์ประจำ
อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม
อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม
อาจารย์ประจำ
ส.ต.อรรณพ โรจนศิริ
ส.ต.อรรณพ โรจนศิริ
อาจารย์ประจำ
อ.ธัญเทพ ยิ้มสรวล
อ.ธัญเทพ ยิ้มสรวล
อาจารย์ประจำ
อ.ธรภูมิ  ใจเฟือย
อ.ธรภูมิ ใจเฟือย
อาจารย์ประจำ
อ.ภัคคินัย  แสนเยีย
อ.ภัคคินัย แสนเยีย
อาจารย์ประจำวิชาช่างยนต์
กิติศักดิ์  นิลคูหา
กิติศักดิ์ นิลคูหา
อาจารย์ประจำวิชาช่างยนต์