โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาชีพพื้นฐาน

ร.ต.ธรรมศักดิ์  คล้ายวรรณ
ร.ต.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
หน. แผนกวิชาชีพพื้นฐาน
จ.ส.อ.ภัทรพล หมั่นอาษา
จ.ส.อ.ภัทรพล หมั่นอาษา
ผช.หน.แผนกวิชาชีพพื้นฐาน
จ.ส.อ.ธนกฤต เขียวสวาท
จ.ส.อ.ธนกฤต เขียวสวาท
ผช.หน.แผนกวิชาชีพพื้นฐาน
อ.ปิยพงศ์  มณีอินทร์
อ.ปิยพงศ์ มณีอินทร์
หัวหน้าโรงงาน
อ.ธฤตวรรธน์  ศิริสมบูรณ์
อ.ธฤตวรรธน์ ศิริสมบูรณ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาชีพพื้นฐาน
อ.มงคล ดีประชีพ
อ.มงคล ดีประชีพ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาชีพพื้นฐาน
อ.กิตติศักดิ์ ลาโพธิ์
อ.กิตติศักดิ์ ลาโพธิ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาชีพพื้นฐาน
อ.นิพัทธ์ ดีเอี่ยม
อ.นิพัทธ์ ดีเอี่ยม
อาจารย์ประจำแผนกวิชาชีพพื้นฐาน