โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
ว่าที่ ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ร.ท.หญิงเพ็ญทิวา พรหมสวัสดิ์
ร.ท.หญิงเพ็ญทิวา พรหมสวัสดิ์
อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์
อ.ศิรินทิพย์  ศุภศิริพร
อ.ศิรินทิพย์ ศุภศิริพร
อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ร.ต.หญิงอติภา เทพธานี
ร.ต.หญิงอติภา เทพธานี
อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ส.ท.อธิวัฒน์  ทองไพรวัลย์
ส.ท.อธิวัฒน์ ทองไพรวัลย์
อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์