โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ร.ต.สุริยะ ปทุมารักษ์
ร.ต.สุริยะ ปทุมารักษ์
หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
อ.จักรกฤษณ์ กลางแก้ว
อ.จักรกฤษณ์ กลางแก้ว
ผช.หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
อ.ศิรินทิพย์  ศุภศิริพร
อ.ศิรินทิพย์ ศุภศิริพร
อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ส.ท.อธิวัฒน์  ทองไพรวัลย์
ส.ท.อธิวัฒน์ ทองไพรวัลย์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
อ.ธงชัย สิทธิยานุรักษ์
อ.ธงชัย สิทธิยานุรักษ์
อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
อ.จันทร์เพ็ญ ตระการเกตุ
อ.จันทร์เพ็ญ ตระการเกตุ
อาจารย์พิเศษแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
อ.สุรีรัตน์ หมอยาดี
อ.สุรีรัตน์ หมอยาดี
อาจารย์พิเศษแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
อ.จารุวรรณ งามหลาย
อ.จารุวรรณ งามหลาย
อาจารย์พิเศษแผนกวิชาคอมพิวเตอร์