โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกพัสดุ

พ.อ.หญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน
พ.อ.หญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน
หัวหน้าแผนกพัสดุ
ร.ท.มงคล  เขียวหวาน
ร.ท.มงคล เขียวหวาน
พนง.แผนกพัสดุ
น.ส.อัจฉราพรรณ  ทวาศรี
น.ส.อัจฉราพรรณ ทวาศรี
ประจำแผนกพัสดุ
ส.ท.เรืองชัย แก้วรักษา
ส.ท.เรืองชัย แก้วรักษา
พนง.แผนกพัสดุ