โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกปกครองและแนะแนว

ร.ต.จิธพนธ์ โพธิดก
ร.ต.จิธพนธ์ โพธิดก
หน.แผนกปกครองและแนะแนว
ว่าที่ ร.ต.มานพ แก้วงาม
ว่าที่ ร.ต.มานพ แก้วงาม
ผช.หน.แผนกปกครองและแนะแนว
ร.ต.วีระชัย  งามหิรัญ
ร.ต.วีระชัย งามหิรัญ
อาจารย์ปกครอง
จ.ส.อ.บดินทร์  สมเคราะห์
จ.ส.อ.บดินทร์ สมเคราะห์
เจ้าหน้าที่แผนกปกครองและแนะแนว
จ.ส.อ.ภัคเดช บำรุงวัฒน์
จ.ส.อ.ภัคเดช บำรุงวัฒน์
อาจารย์ปกครอง
จ.ส.อ.อรรถพล โภคา
จ.ส.อ.อรรถพล โภคา
จนท.ติดตามพฤติกรรม
นายรักษิต จินะสาม
นายรักษิต จินะสาม
จนท.ทะเบียน นศท.
นางลำดวน ดวงจอมดี
นางลำดวน ดวงจอมดี
ประจำแผนกปกครองและแนะแนว
อ.วรทัต  รักชาติเจริญ
อ.วรทัต รักชาติเจริญ
อาจารย์ปกครอง
นางสาวธนวดี เสริมพงษ์
นางสาวธนวดี เสริมพงษ์
จนท.ติดตามพฤติกรรม
นางสาวศิริรักษ์ ทิพขันธ์
นางสาวศิริรักษ์ ทิพขันธ์
จนท.ติดตามพฤติกรรม
อ.รจนา ชัยโชค
อ.รจนา ชัยโชค
ประจำแผนกปกครองและแนะแนว
อ.ขวัญตา อุทุมพร
อ.ขวัญตา อุทุมพร
ประจำแผนกปกครองและแนะแนว