โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาวสุกัญญา  หมั่นอาษา
นางสาวสุกัญญา หมั่นอาษา
หน.แผนกทะเบียนและวัดผล
นางวิไลลักษณ์  เสียงโสภณ
นางวิไลลักษณ์ เสียงโสภณ
ผช.หน.แผนกทะเบียนและวัดผล
นางสาววารณี  คุ้มชนม์
นางสาววารณี คุ้มชนม์
ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล
นางสาวสุจิตรา อาชานัย
นางสาวสุจิตรา อาชานัย
ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล
นางสรัญญา เดชสูงเนิน
นางสรัญญา เดชสูงเนิน
ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล
นางสาววัชรีพร ขวัญกล่ำ
นางสาววัชรีพร ขวัญกล่ำ
ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล
นางสาวมลฤดี วงษ์โท
นางสาวมลฤดี วงษ์โท
ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล