โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกทะเบียนและระเบียนวัดผล

อ.พูนศรี  คงคาเย็น
อ.พูนศรี คงคาเย็น
หัวหน้าแผนกทะเบียนและระเบียนวัดผล
อ.วิไลลักษณ์  เสียงโสภณ
อ.วิไลลักษณ์ เสียงโสภณ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
อ.สุกัญญา  หมั่นอาษา
อ.สุกัญญา หมั่นอาษา
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
อ.วารณี  คุ้มชนม์
อ.วารณี คุ้มชนม์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
อ.พรประภา  ศิริบุญ
อ.พรประภา ศิริบุญ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
อ.นภาพิณ  วัฒนจงกล
อ.นภาพิณ วัฒนจงกล
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล