โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกการเงินและบัญชี

พ.อ.สมยศ แสนสุข
พ.อ.สมยศ แสนสุข
หน.แผนกการเงินและบัญชี
พ.ท.สมเกียรติ อินคำ
พ.ท.สมเกียรติ อินคำ
ผช.หน.แผนกการเงินและบัญชี
จ.ส.อ.ระวิทย์  ขวัญสวัสดิ์
จ.ส.อ.ระวิทย์ ขวัญสวัสดิ์
พนง.รับเงิน
นางรัตนา  ภักดี
นางรัตนา ภักดี
ประจำแผนกการเงินและบัญชี
นางสาวพิมพา  สังข์สิทธิ์
นางสาวพิมพา สังข์สิทธิ์
ประจำแผนกการเงินและบัญชี