โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายกอบชัย ธรรมจารี
นายกอบชัย ธรรมจารี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายสุวิน เอี่ยมสังวาลย์
นายสุวิน เอี่ยมสังวาลย์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายระนอง จันทร์เจริญ
นายระนอง จันทร์เจริญ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายสุพจน์ สิกขา
นายสุพจน์ สิกขา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายธนภัทร ประเสริญสงข์
นายธนภัทร ประเสริญสงข์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย