โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์

พ.ท.นรเศรษฐ์ มุนีรักษา
พ.ท.นรเศรษฐ์ มุนีรักษา
ผช.ฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์
อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม
อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม
รองผช.ฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์