โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร.ต.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
ร.ต.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
ผช. ฝ่ายวิชาการ
นายจักรพันธ์ แต้ยินดี
นายจักรพันธ์ แต้ยินดี
รองผช. ฝ่ายวิชาการ