โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

คณะผู้บริหารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ
พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ
เจ้าของโรงเรียน
พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์
พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์
รองเจ้าของโรงเรียน
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
ผู้ช่วยเจ้าของโรงเรียน 1
พ.อ.สนอง แน่งอนงค์
พ.อ.สนอง แน่งอนงค์
ผู้ช่วยเจ้าของโรงเรียน 2
พ.อ.สุภัทร์ ภูถี่ถ้วน
พ.อ.สุภัทร์ ภูถี่ถ้วน
ผู้ช่วยเจ้าของโรงเรียน 3
พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์
พ.อ.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์
ผู้ช่วยเจ้าของโรงเรียน 4
พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง
พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง
ผู้จัดการ
พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธุ์
พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธุ์
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.ทนงศักดิ์ แก้วละเอียด
พ.อ.ทนงศักดิ์ แก้วละเอียด
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.อภินันท์ พฤทธิพงศ์พันธุ์
พ.อ.อภินันท์ พฤทธิพงศ์พันธุ์
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.วันชัย ประสานเสียง
พ.อ.วันชัย ประสานเสียง
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.สมาน ทองฟัก
พ.อ.สมาน ทองฟัก
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์
พ.อ.นรงฤทธิ์ สุวรรณภักดิ์
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.ธนาวิชญ์ กิตติศุภคุณ
พ.อ.ธนาวิชญ์ กิตติศุภคุณ
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.เสถียร ศิริเพชร
พ.อ.เสถียร ศิริเพชร
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.จตุรภัทร ดวงนิมิตร
พ.อ.จตุรภัทร ดวงนิมิตร
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.ณัฐฤกษ์ โมระกรานต์
พ.อ.ณัฐฤกษ์ โมระกรานต์
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.พัฒนศักดิ์  เอี่ยมอุดม
พ.อ.พัฒนศักดิ์ เอี่ยมอุดม
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.เฉลิมพันธ์ ชำนาญจิตต์
พ.อ.เฉลิมพันธ์ ชำนาญจิตต์
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.สมยศ แสนสุข
พ.อ.สมยศ แสนสุข
กรรมการ/เหรัญญิก
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
กรรมการ/ผู้อำนวยการ/เลขานุการ
พ.ท.จมร เกษสุวรรณ
พ.ท.จมร เกษสุวรรณ
ผู้ชำนาญการ