โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

คณะผู้บริหารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.(กำลังปรับปรุง 30-9-64)

พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์
พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์
เจ้าของโรงเรียน
พล.ต.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์
พล.ต.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์
รองเจ้าของโรงเรียน