โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

คณะกรรมการวิชาการ

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
อ.ปภารัต เพชรอำไพ
อ.ปภารัต เพชรอำไพ
รองประธานคณะกรรมฝ่ายวิชาการ
อ.สุนันทา เกิดชัย
อ.สุนันทา เกิดชัย
คณะกรรมการวิชาการ
อ.ยงยุทธ ห่วงนาค
อ.ยงยุทธ ห่วงนาค
คณะกรรมการวิชาการ
ว่าที่ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
ว่าที่ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
คณะกรรมการวิชาการ
อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์
อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์
คณะกรรมการวิชาการ
อ.นิมิตร ทองทรัพย์
อ.นิมิตร ทองทรัพย์
คณะกรรมการวิชาการ
อ.ลักขณา บุญธรรมส่ง
อ.ลักขณา บุญธรรมส่ง
คณะกรรมการวิชาการ
พ.ท. ประกอบ เครืองสงค์
พ.ท. ประกอบ เครืองสงค์
คณะกรรมการวิชาการ
อ.จุมพล มากกุศล
อ.จุมพล มากกุศล
คณะกรรมการวิชาการ
อ.สำรวย ชมโคกกรวด
อ.สำรวย ชมโคกกรวด
คณะกรรมการวิชาการ
อ.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
อ.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
คณะกรรมการวิชาการ
อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
คณะกรรมการวิชาการ
อ.กมลทิพย์  วรรโณภาส
อ.กมลทิพย์ วรรโณภาส
คณะกรรมการวิชาการ
ส.ต.หญิงสุจิตรา  เขียวเจริญ
ส.ต.หญิงสุจิตรา เขียวเจริญ
คณะกรรมการวิชาการ