โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

คณะกรรมการวิชาการ

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
ร.ต.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
ร.ต.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
คณะกรรมการวิชาการ
นายจักรพันธ์ แต้ยินดี
นายจักรพันธ์ แต้ยินดี
คณะกรรมการวิชาการ
ว่าที่ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
ว่าที่ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
คณะกรรมการวิชาการ
พ.ท.ประกอบ เครือสงค์
พ.ท.ประกอบ เครือสงค์
คณะกรรมการวิชาการ
นางลักขณา บุญธรรมส่ง
นางลักขณา บุญธรรมส่ง
คณะกรรมการวิชาการ
นายกัณฑ์ธร อรรครส
นายกัณฑ์ธร อรรครส
กรรมการวิชาการ
ร.ต.สุริยะ ปทุมารักษ์
ร.ต.สุริยะ ปทุมารักษ์
คณะกรรมการวิชาการ
นางกมลทิพย์ วรรโณภาส
นางกมลทิพย์ วรรโณภาส
คณะกรรมการวิชาการ
ร.ต.จิธพนธ์ โพธิดก
ร.ต.จิธพนธ์ โพธิดก
คณะกรรมการวิชาการ
นางสาวสุกัญญา หมั่นอาษา
นางสาวสุกัญญา หมั่นอาษา
คณะกรรมการวิชาการ
พ.ท.ประทีป ตนะศุภผล
พ.ท.ประทีป ตนะศุภผล
คณะกรรมการวิชาการ
นายจักรกฤษณ์ กลางแก้ว
นายจักรกฤษณ์ กลางแก้ว
คณะกรรมการวิชาการ
พ.อ.หญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน
พ.อ.หญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน
คณะกรรมการวิชาการ
รัตนา พรหมสาขา ณ สกลนคร
รัตนา พรหมสาขา ณ สกลนคร
คณะกรรมการวิชาการ
ร.ท.วิรัตน์ ดำแดง
ร.ท.วิรัตน์ ดำแดง
เลขานุการ
ส.ต.หญิง สุจิตรา  เขียวเจริญ
ส.ต.หญิง สุจิตรา เขียวเจริญ
ผช.เลขานุการ
นายณัฐพล  บุญสวัสดิ์
นายณัฐพล บุญสวัสดิ์
ผช.เลขานุการ