โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า