โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

หลักสูตรสาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
 
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต


2000-1101
1.1กลุ่มภาษาไทย
       
 
ภาษาไทยพื้นฐาน
2-0-2
     
 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
   
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
 
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
0-2-1
 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
   
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1-2-2
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
   
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 
2000-1401
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2-0-2
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
 
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
       
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1