โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ชมรมเทควันโด

อธิศ  กวยเนียม
อธิศ กวยเนียม

ประธานชมรมเทควันโด

ปีการศึกษา : 2560
ฮาริซ หอมเทียน
ฮาริซ หอมเทียน

รองประธานชมรมเทควันโด

ปีการศึกษา : 2560