โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ชมรมถ่ายภาพ

นาย พันกร  อิ่มสมบัติ
นาย พันกร อิ่มสมบัติ

ประธานชมรมถ่ายภาพ

ปีการศึกษา : 2561
นาย ณฐกร เกตุประภาจันทร์
นาย ณฐกร เกตุประภาจันทร์

ประธานชมรมถ่ายภาพ

ปีการศึกษา : 2560
นายนิทิต  จันทร์ด้ง
นายนิทิต จันทร์ด้ง

รองประธานชมรมถ่ายภาพ

ปีการศึกษา : 2560
รัฐนันท์ สกุลรัชตะ
รัฐนันท์ สกุลรัชตะ

กรรมการชมรมถ่ายภาพ

ปีการศึกษา : 2560
พันธกร เหลี่ยมเย็นใจ
พันธกร เหลี่ยมเย็นใจ

กรรมการชมรมถ่ายภาพ

ปีการศึกษา : 2560
นาย ไพบูลย์
นาย ไพบูลย์

กรรมการชมรมถ่ายภาพ

ปีการศึกษา : 2560
วิวรรณ
วิวรรณ

เลขานุการชมรมถ่ายภาพ

ปีการศึกษา : 2560