โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

หอเกียรติยศ ครู-อาจารย์

อ.ปภารัต เพชรอำไพ

"รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560""

อ.ปภารัต เพชรอำไพ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์

รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง

ได้รับรางวัลครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง
ATE 27

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง หมวดไฟฟ้าประยุกต์

อ.ทองคำ ลาโพธิ์

ได้รับรางวัลครูดีเด่นโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560

อ.ทองคำ ลาโพธิ์

แผนกช่างยนต์

ว่าที่ ร.ต.พงศ์สรณ์ ลยังคานนท์

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ว่าที่ ร.ต.พงศ์สรณ์ ลยังคานนท์
ATE 30

แผนกช่างยนต์

อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ"

อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม
ATE 40

แผนกช่างยนต์

อ.ลัญจกร ธรรมวิริยะ

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ.ลัญจกร ธรรมวิริยะ

แผนกช่างยนต์

อ.พิเชฐ มาตทอง

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ.พิเชฐ มาตทอง

แผนกพื้นฐาน

อ.ซาบียะ ยูโซะ

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ.ซาบียะ ยูโซะ

แผนกพื้นฐาน

อ.นันทภัค หนูทอง

รับรางวัลสื่อการสอนนวัฒตกรรมครั้งที่ 32 เหรียญทอง จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อ.นันทภัค หนูทอง

แผนกพื้นฐาน