โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

”ศิษย์เก่าอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านคิดค้นพัฒนาอาวุธ ร่วมกับกองทัพไทย ซึ่งท่านยืนยันว่าตัวเองประสบความสำเร็จได้ เพราะได้รับพื้นฐาน ด้านระเบียบวินัยไปจากโรงเรียนช่างกล ขส.ทบ. และเมื่อไม่นานมานี้ ก็เป็นคนคิดประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนที่ทำจากใยไหมให้แก่กองทัพบก อีกทั้งยัง เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ “ปัจจุบันนี้ผมเองพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับงานมา เกิดจากการบ่มนิสัยที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. นั้น ถ้าเรื่องระเบียบวินัยนั้น ถือว่าที่นี้ปลูกฝังอย่างดี ในรุ่นผมนะครับ ผมไปสมัครงานก็ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับ เพราะพอขึ้นชื่อว่าโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เขาก็มองว่าที่นี้มีระเบียบวินัย”

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
ช.ขส.รุ่นที่ 3

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายภักดี ฐานปัญญา

“ระเบียบวินัยสมัยที่เรียน ซึ่งผมเป็นรุ่น 1 นั้น จริงๆ ก็ต่างคนมาจากหลายที่มารวมอยู่ที่เดียวกัน เพราะฉนั้นระเบียบวินัยที่ใช้ สมัยนั้น ท่านอาจารย์ใหญ่ ใช้ระเบียบ วินัยของทหาร ก็ถือว่าเป็นระเบียบวินัยที่ดีเยี่ยม ถ้าพูดถึงคุณภาพของ ช่างกล ขส.ทบ. ถ้าเทียบกับโรงเรียนเอกชนในเวลาเดียวกัน ในช่วงที่ผมจบ มาใหม่ๆ นั้น ก็ถือว่าชื่อเสียงของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เป็นชื่อเสียงที่ดีกว่าโรงเรียนทั้งหมด เพราะคุณภาพของนักเรียนที่ จบออกไปมีคุณภาพเหนือกว่านักเรียนโรงเรียนอื่น"

นายภักดี ฐานปัญญา
ช.ขส.รุ่นที่ 1 จบการศึกษาปี 2509

เจ้าของ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี

ดนุพล ตันติกุล

ดนุพล ตันติกุล นักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 43 การศึกษาจบปริญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปัจจุบันทำงานเป็น Web Deverloper และ ผู้สร้างเว็บไซต์โรงเรียนในโฉมใหม่"

ดนุพล ตันติกุล
ช.ขส.รุ่นที่ ข.ขส. รุ่นที่ 43 จบการศึกษาปี 2554

Web Deverloper