โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

เปิดบ้านช่างกล ขส.ทบ. 2561 OPEN HOUSE 2018

โพสเมื่อ 09/02/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านช่างกล ขส.ทบ. 2561 OPEN HOUSE 2018” ภายใต้กรอบแนวคิดตามปรัชญาของโรงเรียน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการบอกเล่าถึงความเป็นไทย ด้วยการเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย โดย พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง เจ้าของโรงเรียน ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ความตอนหนึ่งว่า “ โรงเรียนใช้ปรัชญาของโรงเรียน คือ มีวินัย สนใจวิชาการ สรรค์สร้างคุณธรรม เป็นกรอบแนวคิดในการจัดงาน โดยผสมผสานความเป็นไทย และความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพ ในด้านวิธีคิด ความถนัดและสิ่งที่ชื่นชอบ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงในช่วงพิธีเปิด การเล่าเรื่องราวตำนานของโรงเรียน การแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ในอนาคต ผนวกกับการรู้จักใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำสู่สายตาผู้เข้าร่วมชมงานทุกคน ”

Gallery